1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوکاتالیست اکسید Sr/Mg و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در فاز مایع
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوکاتالیست- باز جامد- اکسید Sr/Mg- اکسید قلیایی خاکی- بیودیزل.
سال 1394
پژوهشگران فاطمه شهبازی ، وحید مهدوی

چکیده

نانوکاتالیست بازی جامد Sr/Mg با نسبت های مولی مختلف به روش هم رسوبی در محیط بازی تهیه شد و در دمای °C850 به مدت 5 ساعت کلسینه گردید. همه این کاتالیزورها در واکنش تبادل استری بوتیل استات با متانول در دمای °C95 و فشار یک اتمسفر به مدت 2 ساعت مورد بررسی قرار گرفتند. در واقع این واکنش به عنوان یک مدل و الگوی ساده مورد استفاده قرار گرفت تا در آن قدرت بازی برای انجام واکنش تبادل استری و در نهایت تولید بیودیزل ارزیابی شود. در نهایت بالاترین فعالیت به کاتالیزور Sr/Mg با نسبت مولی 3:7 اختصاص داشت که دارای بازدهی 5/80 % بود. این کاتالیزور از لحاظ ساختاری با تکنیک های XRD, SEM و CO2-TPD مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی SEM, XRD وجود ذرات نانو کاتالیست اکسید Sr/Mg را نشان می دهد. در این کار اثر دمای کلسینه و مقدار کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفتند.