1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سرمایه فکری عملکرد مالی شرکت‌های داروئی
سال 1401
مجله توسعه و سرمایه
شناسه DOI
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، مهدی میرزائی نظام آباد ، حسین حسینلو

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه تجزیه‌وتحلیل رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با توجه به داده‌های 26 شرکت داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 سرمایه فکری شرکت‌های داروئی به روش ارزش افزوده ضریب فکری اندازه‌گیری شده است. برای تحلیل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی از تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. در این راستا پس از آزمون مانایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب، برقراری فروض کلاسیک بررسی گردید و معادلات رگرسیون با توجه به ناهمسانی واریانس اجزای اخلال و خودهمبستگی سریالی اجزای اخلال، به روش FGLS مورد برآورد قرار گرفت. یافته‌ها: عملکرد سرمایه فکری شرکت‌های داروئی منتخب به‌طورکلی تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی است. متوسط روش ارزش افزوده ضریب فکری برای اغلب شرکت‌ها روند صعودی را داشته است. بر اساس نتایج رگرسیون پانلی، می‌توان مشاهده کرد کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی تأثیر مثبت دارند. بااین‌حال، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی دارد. نتیجه‌گیری: شرکت‌های داروئی باید برای سودآوری بالاتر، از سرمایه‌های مالی و فیزیکی خود استفاده کنند.