1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سرمایه انسانی / بانکداری الکترونیک / سودآوری
سال 1401
مجله بررسی های بازرکانی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، مهدی میرزائی نظام آباد ، سکینه عبدالی

چکیده

در این تحقیق به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک‌ها و نقش تعدیل‌گری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بانکداری الکترونیک بر سودآوری پرداخته شده است. برای این منظور داده‌های 16 بانک برای سال‌های 1390 تا 1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد معادلات رگرسیونی نشان می‌دهد که گسترش بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک‌های منتخب مثبت و معنی‌دار بوده است و سرمایه انسانی بیشتر باعث افزایش توان بانک برای بهره‌مندی از مزایای بانکداری الکترونیک می‌شود.