1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه عملکرد مالی بانکهای خصوصی و دولتی: کاربرد روش تاپسیس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: عملکرد مالی؛ بانکهای دولتی؛ بانکهای خصوصی؛ تاپسیس.
سال 1400
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، مهدی میرزائی نظام آباد ، اعظم پورعلیرضا

چکیده

هدف از این تحقیق، تجزیهوتحلیل و مقایسه عملکرد مالی بانکهای منتخب بخش دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 است.برای محاسبه سطح عملکرد مالی از شش متغیر نسبت بازدهی دارائی، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام، نسبت زیان وام، نسبت مطالبات معوق، نسبت تسهیلات به سپردهها و نسبت خالص سوددهی و روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که متوسط عملکرد مالی بانکهای دولتی کمتر از بانکهای خصوصی است؛ اما این تفاوت به لحاظ آماری معنیدار نمیباشد. همچنین اختالف متوسط عملکرد مالی بانکهای دولتی و خصوصی در دوران رونق و رکود نیز تفاوت معنیداری ندارد