1403/04/02
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اکوفیزیولوژیکی گونه کرچک (Ricinus communis) در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کرچک، ساختار ژنتیکی، تنوع درون گونه ای، ریخت شناسی، ترکیب اسید چرب
سال 1402
پژوهشگران مجید مهدیه(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد راهنما)، طاهره دهقان(دانشجو)

چکیده

L Ricinus یکی از جنس های خانواده Euphorbiaceae است که دارای یک گونه به نام .L communis Ricinus می باشد. دانه های آن حاوی مقدار زیادی روغن است که دارای فعالیت های زیستی گوناگون می باشد. communis. R گونه ای با صفات ریخت شناسی متغییر بوده و مطالعات گوناگونی برای روشن شدن تنوعات درون گونه ای آن انجام شده است. در این مطالعه، ما ژنوم هسته ای نه جمعیت کرچک را با استفاده از پروتکل CTAB استخراج و با استفاده از ده پرایمر مولکولی SCoT ،برای ارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتها، تکثیر کردیم. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزارهای Alex Gene ،Structure ،GenoDive ، PopGene و PopART استفاده شد. براساس نقشه جغرافیایی گیاهی، جمعیتهای جمع آوری شده متعلق به مناطق مختلف قلمروی جغرافیای گیاهی هوالرکتیک بودند. اکثر خصوصیات ریخت شناسی بذر به طور معنی داری )05.0≤P )در بین جمعیتها تفاوت داشتند. آزمون AMOVA تنوع ژنتیکی قابل توجهی را در بین جمعیتها نشان داد. متغییرهای ژنتیکی محاسبه شده مانند سرعت جریان ژن، تنوع ژنتیکی مشاهده شده در همه جمعیتهای ادغام شده ، میانگین تنوع در داخل جمعیت ها، و اندازه گیری استاندارد تمایز ژنتیکی نتایج آزمون AMOVA را تایید کردند. براساس فاصله ژنتیکی نی و تجزیه و تحلیل ساختار، دو گروه ژنوتیپ اصلی و برخی حدواسطه شناسایی شدند. بخش اعظم روغن دانه از اسیدهای چرب غیراشباع )اسیدهای لینولئیک و ریسینولئیک به ترتیب به عنوان اولین و دومین ترکیب اصلی( تشکیل شده است. در میان اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای پالمیتیک و استئاریک ترکیبات اصلی بودند. با توجه به ترکیب اسیدهای چرب بذر، جمعیتهای مورد مطالعه به چهار کموتیپ طبقه بندی شدند. الگوهای طبقه بندی جمعیتها براساس داده های ژنتیک مولکولی، ترکیب اسیدهای چرب و نقشه جغرافیایی گیاهی یکسان نبودند. این یافته ها نشان داد که جمعیتهای کرچک ایرانی دارای ترکیب غیرعادی اسیدهای چرب بذر بوده و متغییرهای اکولوژیکی زیستگاه ها بر آنها تأثیر زیادی دارد. با این حال، کموتیپ ها و ژنوتیپ های شناساییشده میتوانند در برنامههای به نژادی آتی گیاه کرچک مورد استفاده قرار گیرند.