1403/03/28
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ساختارژنتیکی و اسید چرب دانه در جمعیت های گیاه کنجد (Sesamum indicum) در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کنجد: تنوع ژنتیکی: اسید چرب: بذر: جمعیت
سال 1401
پژوهشگران مجید مهدیه(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد راهنما)، فاطمه سرویاس(دانشجو)

چکیده

کنجد یکی از مهمترین گیاهان تولید کننده دانه روغنی در جهان است. در این بررسی ساختار زنتیکی و ترکیب اسید چرب بذر در 10 جمعیت از این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشانگر وجود انواع مختلفی از ژنوتیپ و کموتیپ در این گیاه می باشد