1403/04/30
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فونستیکی ماهیان آب شیرین شهرستان پلدختر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مطالعه فونستیکی، ماهی، آب شیرین، پل دختر
سال 1393
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد مشاور)، سلماز باقریان(دانشجو)

چکیده

در بین مهره داران ماهیان بیشترین تنوع را به خود اختصاص داده اند. تا کنون حدود 24618 گونه شناسائی شده اند که در این میان حدود 9966 گونه (40.46%) را ماهیان آب شیرین تشکیل می دهند. شناتسائی آن ها کمک به حفاظت از آن ها در برابر تهدیدات محیطی می کند. ماهیان بومی هر منطقه دارای ارزش خاص به خود هستندو جزعی از زخائر ژنتیکی هر منطقه می باشند که می توان از آن ها در مطالعات ژنتیک، اصلاح نژاد و بیو تکنولوژی برای آینده استفاده نمود. در ایران، مطالعات پراکندهای در خصوص شناسائی ماه ها وجود دارد و باید مطالعات بیشتری صورت پذیرد. در این تحقیق، به مطالعه فونستیکی ماهی های آب شیرین در منطقه پل دختر در بین سال های 1392 الی 1393 پرداخته شده است. مشخصات هر ایستگاه شامل موقعیت جغرافیائی، زمان های نمونه برداری، دما و برخی فاکتور های محیطی پس از انتخاب، ثبت و مبادرت به نمونه برداری گردید.نمونه ها پس از صید با تور، درون یونولیت های مملو از یخ خورد شده سریعا به آزمایشگاه منتقل و مطالعات مورفومتریک هر نمونه اندازه گیری و ثبت شد. سپس نمونه ها با کمک کلید های شناسائی معتبر مورد شناسائی قرارگرفتند. نتایج با کمک spss16 مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. همچنین از نرم افزار (MVSP) برای بررسی تنوع درونیا بیرون جمعیتی استفاده شد. در مجموع تعداد9 گونه متعلق به 7 جنس و 2 خانواده مورد شناسائی قرار گرفت که لیست گونه های شناسائی شدهبه شرح زیر است. Barbus barbulus, B. grypus, Capoeta damasina, C. trutta, Carassius gibelio, Chondrostoma cyri, Cyprinion tenuiradius, Garra rufa, Glyptothorax silviae