1403/04/02
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه روزانه زوپلانکتون در آب های شیرین شهرستان شازند
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
زوپلانکتون، شهرستان شازند، مطالعه روزانه
سال 1397
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، سید مهدی طالبی

چکیده

زوپلانکتون ها از جمله موجودات آبزی می باشند که نقش بسیار مهمی در مطالعه کیفیت آب بر عهده دارند و به همین علت متخصصینی مثل Odum(1997)،این موجودات را به عنوان معرف آلودگی آب معرفی نموده اند.از طرف دیگر نقش این موجودات به عنوان اولین حلقه از زنجیره غذائی در سیستم های آبی بر کسی پوشیده نیست Shayestehfar,1990) و لذا مطالعه و شناسائی این جانوران میکروسکپی تا سطح جنس و گونه از جمله مهمترین دستاورد های کاربردی در امر تولید مواد پروتئینی (گوشت سفید) مورد نیاز و مطالعه ضریب رشد و تولید گوشت در ماهیان رها سازی شده در هر منطقه ای می باشد. در مطالعات حاضر به شناسائی چهار گروه زوپلانکتون (Rotifera, Cladocera, Copepoda, Ostracoda) در سطح جنس و گونه، و در منابع آبی مطرح در سطح شهرستان شازند اعم از راکد، جاری و زیر زمینی پرداخته خواهد شد. تطابق تراکم و تنوع جانوران مورد بررسی هر ایستگاه در طول این پژوهش با برخی فاکتورهای محیطی از جمله دمای هوا و دمای آب، pH، غلظت اکسیژن محلول در آب، اکسیژن بیولوژیکی، اکسیژن شیمیائی، نیتروژن کل، سختی کل، تمامی جامدات آب و رطوبت مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. آنالیز آماری آخرین بخش این پژوهش خواهد بود.