1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جنین توتیای دریایی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
توتیای دریایی- جنین
سال 1383
پژوهشگران ناصر مهدوی شهری ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

در این نوشتار مراحل رشد و تکوین جنین توتیای دریایی ذیل این مباحث تشریح شده است: "مقدمه‌ای بر آناتومی و زندگی خارپوستان (باروری، مورفوژنز جنین،متابولیسم انرژی)" و "پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک (دزوکسی ریبو نوکلئیک اسید، اسید ریبونوکلئیک، سنتز پروتئین‌ها، اعمال متقابل هسته میتوکندری)".