1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر ویتامین E بر ساختمان و تعداد فولیکولهای تخمدان در طی تکامل تخمدان در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت (بررسی استریولوژیک)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
استریولوژی، تخمدان، رت، سدیم آرسنیت، فولیکول، ویتامین E
سال 1391
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، احمد همتا ، مریم قندی زاده

چکیده

زمینه و هدف: سدیم آرسنیت بر روی سیستم تولید مثلی اثرات سوء داشته و ویتامین E آنتی آکسیدانی قوی و فاکتور مهم تولید مثلی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ویتامینE برساختمان و تعداد فولیکول های تخمدان در طی تکامل آن در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، رت های باردار نژاد ویستار به 4 گروه 6 تایی کنترل، ویتامینE ، سدیم آرسنیت و سدیم آرسنیت+ویتامین Eتقسیم شدند. تیمار مادران با گاواژ از روز هفتم حاملگی تا پایان دوره شیرخوارگی انجام سپس تا 120 روزگی بر روی نوزادان ادامه یافت. در پایان، تخمدان چپ خارج ، فیکس و تعداد انواع فولیکول های تخمدان، فولیکول های آترزی، ضخامت منطقه شفاف، حجم اووسیت و هسته آن در انواع فولیکول ها در برش بافتی تخمین زده شد. در پایان داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: سدیم آرسنیت باعث کاهش(05/0p<) تعداد کل فولیکول های، بدوی، ثانویه، آنترال و گراآف و افزایش (05/0p<) فولیکول های آترزی و کاهش (05/0p<) ضخامت منطقه شفاف در فولیکول های ثانویه و آنترال و هم چنین کاهش (05/0p<) میانگین حجم اووسیت در انواع فولیکول های بدوی و اولیه و میانگین حجم هسته اووسیت در انواع فولیکول های اولیه، ثانویه، آنترال و گراآف در گروه سدیم آرسنیت نسبت به سایر گروه ها شد. ویتامین E در گروه سدیم آرسنیت+ویتامین E موجب افزایش (05/0p<) تعداد انواع فولیکول ها و ضخامت منطقه شفاف و هم چنین کاهش تعداد فولیکول های اترتیک و افزایش حجم اووسیت و هسته آن در حد گروه کنترل شد. نتیجه گیری: می توان ویتامین E را به عنوان یک مکمل در جبران اثرات سوء ناشی از سدیم آرسنیت استفاده کرد.