1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استریولوژیک اثر روغن سیاه دانه بر بافت کلیه موش به دنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استریولوژی، پارا نونایل فنل، روغن سیاه دانه، کلیه، موش.
سال 1393
پژوهشگران زهرا میرزایی(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه: پارانونایل فنل یک آلاینده زیست محیطی باتوان تولید رادیکال آزاد و تخریب بافتی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر روغن سیاه دانه به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی بر بافت کلیه در موش های تیمار شده با پارانونایل فنل با استفاده از تکنیک استریولوژی بود. مواد و روش ها: موش های بالغ نر نژادNMRI با میانگین وزنی 3±32 گرم به طور تصادفی به 4 گروه ) 6(n=کنترل، روغن سیاه دانه (ml/kg/day 5)، پارانونایل فنل mg/kg/day) 250 ( و پارانونایل فنل + روغن سیاه دانه تقسیم و به مدت 34 روز به صورت دهانی تیمار شدند. در پایان، موش ها تشریح، کلیه چپ آن ها خارج، فیکس، برش گیری و پاساژ بافتی شد. و با استفاده از روش هایدن هاین آزان رنگ آمیزی گردید. پارامترهای بافت کلیه با روش استریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت و سطح MDA سرم نیز به عنوان شاخص لیپید پراکسیداسیون اندازه گیری شد.داده هابا روش آنالیز واریانس یکطرفه آنالیز و تفاوت میانگین ها درحد (05/0 P<) معنی دار در نظرگرفته شد. نتایج: افزایش معنی داری در میانگین وزن کلیه (05/0P<)، حجم کلیه (01/0P<)، حجم کورتکس(01/0 P<)، حجم مدولا(05/0 P<)، حجم گلومرول، تافت و کاپیلاری (01/0P<)، حجم پروکسیمال (001/0 P<)، حجم دیستال توبول(01/0 P<) وحجم لومن آنها (001/0 P<) و همچنین سطح MDA(001/0P<)در گروه پارانونایل فنل نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. و حجم اپی تلیوم پروکسیمال وحجم اپی تلیوم دیستال توبول ، حجم فضای بومن ، حجم غشای خارجی بومن، حجم بافت بینابینی و طول توبول ها در بین سایر گروه ها اختلاف معنی داری را نشان نداد(05/0