1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل حرارتی هیتر ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری و محاسبه راندمان و میزان مصرف سوخت و ارائه مدل هندسی بهینه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ایستگاه تقلیل فشار، هیترهای حمام آب غیرمستقیم، هندسه، راندمان، ترکیب گاز
سال 1400
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی ، داود شفیعی ، سعید جعفری مهرآبادی

چکیده

ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری جزء مهم ترین قسم تهای صنعت انتقال گاز م یباشند که وظیفه آن تنظیم فشار گاز در محدود ه استاندارد جهت مصارف مختلف م یباشد. باعنایت به اینکه انتقال حرارت از منبع تولید انرژی، ب هوسیله سیال واسط به گاز عبوری از هیتر منتقل م یگردد، به آ نها هیتر حمام آب غیر مستقیم گفته م یشود. هیتر حمام غیرمستقیم آب به منظور گرم کردن گاز قبل از افت فشار مورد استفاده قرار گرفته تا دمای میعانات موجود در گاز به نقطه تش یکل هیدراتها در حین شکستن و کاهش فشار گاز نرسد. باعنایت به توسعه گازرسانی در کشور ایران و سهم 70 % گاز طبیعی از سبد انرژی کشور، تعداد ایستگاه های تقلیل فشار گاز و به تبع هیترهای حمام آب غیر مستقیم در صنعت گاز بسیار چشمگیر می باشد. در این تحقیق با توجه به مشخصات گاز طبیعی و روابط انتقال حرارت و بقای جرم و معادلات انرژی، تحلیل قابل قبولی از رفتار حرارتی هیترها صورت پذیرفته است و مد لسازی هیتر با دقت مناسبی انجام شده و تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد حرارتی هیتر بررسی شده است. با تغ ییر هندسه هیتر از استوانه ای به هندسه مکعبی، نتایج قابل قبولی بدست آمد به گونه ای که راندمان از 31 % به 56 % افزایش و میزان مصرف سوخت از 1/48 kg/s تا kg/s 0/84 کاهش می یابد.