1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش تدریس مبتنی بر تیم بر مهارت های ارتباطی و اشتیاق تحصیلی درس زیست شناسی پایه یازدهم متوسطه شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تدریس مبتنی بر تیم، مهارت های ارتباطی، اشتیاق تحصیلی.
سال 1400
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، فاطمه عبدی(دانشجو)

چکیده

در نظام آموزشی ایران، معلمان با تکیه بر روش های سنتی به ویژه سخنرانی، شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب میکنند و علی رغم این که در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی، صحبت از فعال بودن شاگردان، رشد فکری و آزاد اندیشی میشود، اما عملأ چنین نظر گاه هایی جنبه شعار گونه به خود گرفته است؛ لذا پژوهش حاضر با موضوع تاثیر روش تدریس مبتنی بر تیم بر مهارت های ارتباطی و اشتیاق تحصیلی درس زیست شناسی پایه یازدهم متوسطه شهر اراک صورت گرفت. این پژوهش نیمه آزمایشی بود، جامعه ی آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه شهر اراک بودند. از آنجایی که دسترسی به تمامی این افراد امکان پذیر نبود و از طرفی شیوع ویروس کرونا سبب شده که مدارس تعطیل باشند و به صورت مجازی تشکیل شوند، لذا به سبب حفظ سلامتی دانش آموزان و رعایت پروتکل های بهداشتی، با نظر استاد محترم راهنما به روش در دسترس60 نفر از این دانش آموزان انتخاب شدند. ابتدا آزمون های مهارت های ارتباطی و اشتیاق تحصیلی از آنها گرفته شد سپس اعضا به صورت تصادفی در دو گروه به این ترتیب که 30 نفر(5گروه 6نفره) در گروه آزمایش و 30نفر(5گروه 6نفره) در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش پس از این که به وسیله یادگیری مبتنی بر تیم به بحث و تبادل نظر در خصوص درس زیست شناسی پرداختند و دوره یادگیری را به پایان رساندند، مجدد پرسشنامه های مهارت های ارتباطی جرابک (2004) و اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس (2004) را پر کردند، سپس نتایج با پیش آزمون مقایسه گردید. لازم بذکر است که در این مدت، گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد روش تدریس مبتنی بر تیم بر مهارتهای ارتباطی درس زیست شناسی پایه یازدهم متوسطه شهر اراک تأثیرگذار است. نتایج همچنین حاکی از این بود که روش تدریس مبتنی بر تیم بر اشتیاق تحصیلی درس زیست شناسی پایه یازدهم متوسطه شهر اراک نیز تأثیرگذار است. در این راستا محقق پیشنهاد داد که در کلاس ها از دانش آموزان بیشتر سئوال شود و با به چالش کشیدن آنها، سعی شود که آنها را به همکاری و مشارکت های گروهی تشویق کرد و دوره های ویژه جهت روش تدریس مبتنی بر تیم (TBL) برای معلمین و دانش آموزان برگزار شود و در کلاس ها بر این نکته تأکید شود که ارتباط و همکاری مت