1402/12/02
صدیقه تیزچنگ

صدیقه تیزچنگ

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/ 0000-0002-9034-598X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی