1402/12/02
ساویز صادقی

ساویز صادقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0109-4235
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم و مهندسی محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خدمات اکوسیستمی تالاب بیشه دالان با استفاده از مدل DPSIR
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدل DPSIR ، تاالب، خدمات اکوسیستمی
سال 1400
پژوهشگران ساویز صادقی(استاد مشاور)

چکیده

تاالبها اکوسیستمهای ارزشمندی هستند که با ارائه خدمات اکوسیستمی به جوامع بشری، ارزشهای بسیاری را ایجاد کردهاند و به همین دلیل همیشه مورد برداشت و استفاده جوامع بودهاند. تاالب بیشه داالن یکی از تاالبهایی است که به نظر میرسد، برداشتهای بیرویه و بیتوجهی به منابع، سبب از دسترفتن ساختار و عملکرد تاالب و در نتیجه کاهش خدمات اکوسیستمی آن شده است. لذا برای شناخت مشکالت و ارزیابی کارکردها و خدمات اکوسیستمی این تاالب به شناخت زنجیرههای علی و معلولی و تاثیر عوامل انسانی بر این خدمات اکوسیستمی و بررسی سیاستهای اتخاذ شده در جهت رفع این مشکالت پرداختیم. برای این کار از مدل DPSIR که مدلی مفهومی بر پایه روابط علی و معلولی است و کارآیی خوبی جهت بررسی کارکردها و خدمات اکوسیستمی داشته استفاده نمودیم. با مرور تحقیقات گذشته و پایش میدانی و همچنین بررسی عوامل انسانی و طبیعی در چارچوب مدل فوق، مهمترین نیروهای محرکه شناسایی گردید. این نیروهای محرکه با فشاری که به تاالب وارد میکنند سبب تغییر در وضعیت تاالب میشوند و در نتیجه تاالب عملکردهای طبیعی خود را از دست میدهد و خدمات اکوسیستمی که تاالب ارائه مینموده است از دسترس خارج میشوند. در این تحقیق کشاورزی به عنوان اصلیترین عامل فشار بر کارکرد و خدمات اکوسیستمی تاالب بیشه داالن شناسایی گردید. مهمترین خدمات اکوسیستمی هم که با انواع نیروی محرکه تحت تاثیر قرار میگیرند خدمات تنظیمی تاالب میباشد. ما به این نتیجه رسیدیم که در راس پاسخ جداگانه به هر کدام از نیروهای محرکه، آزادسازی بستر و حریم تاالب به عنوان مهمترین پاسخ مدیریتی میتواند آثار مفیدی بر اکوسیستم و جوامع انسانی تاالب داشته باشد. برای رسیدن به این مهم در ابتدای امر، آموزش و کمکهای اقتصادی جهت تغییر در نگرش و روش کسب درآمد جوامع محلی از تاالب، ضروری میباشد. همچنین در این تحقیق توانایی مدل DPSIR برای بررسی خدمات اکوسیستمی و ارائه راهکارهای مدیریتی، مثبت ارزیابی میگردد.