1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی وضعیت سر سالمندان در مقایسه با افراد جوان هنگام استفاده از تلفن همراه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سالمندی، وضعیت سر، تلفن همراه.
سال 1401
پژوهشگران صفورا قاسمی ، اسماعیل پشنگ­ پور ، کوثر شیخ اکبری

چکیده

چکیده زمینه و هدف: امروزه تلفن همراه جزئی جداناپذیر از زندگی هر فرد در تمام سنین شده است، که می توان آن را عامل مهمی در ابتلا به ناهنجاری های ستون فقرات گردنی دانست. وقتی سر از وضعیت خود منحرف شود ثبات پاسچر مختل می شود. این اختلال از مهم ترین ریسک فاکتورهای سقوط و حفظ تعادل در سالمندی است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت سر سالمندان در مقایسه با افراد جوان هنگام استفاده از تلفن همراه بود. روش بررسی: در تحقیق نیمه تجربی حاضر، 11 سالمند با میانگین سنی 08/7 ±60/67 و 11 جوان با میانگین سنی 69/1 ± 84/23 وارد مطالعه شدند. وضعیت قرارگیری سر، توسط عکس برداری از نمای ساجیتال با اندازه گیری زاویه کرانیوورتبرال بر حسب درجه، که توسط نرم افزار کینوویا مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین گروهی و از تی زوجی برای مقایسه درون گروهی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. یافته ها: هنگام استفاده از گوشی تلفن همراه بین گروه سالمند (29/12±09/22) و جوان (36/8±93/21) اختلاف معنادار نبود (198/0=p). نتایج حاکی از اختلاف معنادار بین دو گروه ((68/14±60/34) و (76/7±21/44)) هنگام عدم استفاده از تلفن همراه بود (038/0=p). همچنین در مورد نتایج درون گروهی یافته ها نشان داد در هر دو گروه اختلاف معنادار بود (001/0p<). نتیجه گیری: تغییر پاسچر در سالمندان با تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به افزایش سن در ارتباط است که با توجه به افزایش روز افزون استفاده از گوشی همراه مسئله ای تاثیرگذار محسوب می شود. پیشنهاد می شود از برنامه های پیشگیری، اگاهی دادن و بهبود وضعیت سر در جامعه مورد مطالعه، استفاده گردد.