1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه و تحلیل مشاهده ای راه رفتن
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
راهنمای دیداری
سال 1400
پژوهشگران صفورا قاسمی ، فرزانه موثقی

چکیده

این کتاب با ضروری ترین و ساده ترین روش محاسبه سرعت راه رفتن و اهمیت عملکردی آن آغاز می شود، سپس با دقت به بررسی ویژگی های زمانی و فضایی در جمعیت نرمال به عنوان مبنایی برای مقایسه با افراد دارای ناتوانایی جسمی می پردازد. در ادامه دانشجو با تصاویر و توصیف حرکت در صفحه ساجیتال و همچنین حرکات صفحات فرونتال و عرضی با کینماتیک آشنا می شود. سپس کینتیک با تصویرسازی بردار نیروی عکس العمل زمین که بر روی تصاویر قرار گرفته است معرفی می شود، و زمینه ای برای درک گشتاورهای خارجی و فشارهای مرتبط وارد شده به عضلات و ساختارهای پسیو فراهم می کند.