1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای بیومکانیکی کف پا در دختران جوان دارای اضافه وزن و نرمال حین کنترل پاسچر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پارامترهای بیومکانیکی، کف پا، اضافه وزن، کنترل پاسچر
سال 1399
پژوهشگران صفورا قاسمی ، لیلا غزاله ، ناهید ادیب نژاد

چکیده

کف پا محدوده کوچکی از سطح اتکای بدن را فراهم می کند و تغییرات بیومکانیکی کوچکی در آن، وضعیت پاسچر و تعادل را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا توزیع نامناسب فشار و نیروها سبب ایجاد حرکات غیرطبیعی پا و اعمال استرس زیاد شده و آسیب بافت و عضلات پا را به دنبال خواهد که می تواند طیف گسترده ای از ناهنجاری های پا و به تبع آن وضعیت نامناسب پاسچر را موجب شود بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، بررسی پارامترهای بیومکانیکی کف پا در دختران جوان دارای اضافه وزن و نرمال حین کنترل پاسچر بود.روش تحقیق از نوع تحقیق نیمه تجربی، طرح تحقیق علی مقایسه ای با گروه کنترل و نوع تحقیق کاربردی بود.جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دختر دانشگاه اراک دارای اضافه وزن و نرمال در سال 98 ، که به صورت هدفمند به دو گروه 22 نفره ( گروه اضافه وزن و گروه نرمال ) تقسیم شدند، تشکیل دادند. پس از اندازه گیری قد و وزن و محاسبه شاخص توده بدنی، آزمودنی ها روی پدوسکوپ قرار میگرفتند و به یک نقطه ثابت روی دیوار رو به رو که به فاصله 3 متری قرار دارد نگاه می کردند طوری که هنگام ایستادن فاصله بین پاها 8 سانتیمتر باشد و سه نوبت تست گیری 20 ثانیه ای با 15 ثانیه استراحت بین هر تست اجرا شد. اطلاعات بیومکانیکی پاها همزمان توسط دوربین متصل به دستگاه ضبط و به نرم افزاری که به سیستم کامپیوتری نصب بود ارسال می شد. میانگین داده های بدست آمده به عنوان رکورد فرد جهت محاسبات ثبت گردید. برای تحلیل یافته های این تحقیق از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف اطلاعات، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، از آزمون لون برای بررسی همسان سازی گروه ها و از آزمون استنباطی تی تست مستقل برای مقایسه نتایج بین گروهی، تی تست زوجی برای مقایسه نتایج درون گروهی و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی نمونه های مورد مطالعه استفاده شد.تست ها در سطح معناداری 05/0 و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند. . یافته های تحقیق نشان داد که پارامترهای آنتروپومتریکی کف پای گروه اضافه وزن در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری وجود دارد (05/0>P). پارامترهای بیومکانیکی هر دو شاخص استاهلی و چیپاکس- اسمیراک گروه اضافه وزن در مقایسه با گروه کنترل، در تمام پارامترها اختلاف معناداری را نشان می دهد (05/0>P). تقارن پارامترهای بیومکانیک