1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین ترکیبی بر تراکم استخوان زنان پیش یائسه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تراکم استخوان تمرینات ورزشی پیش یائسه سلامت زنان
سال 1395
مجله مجله آموزش و سلامت جامعه
شناسه DOI
پژوهشگران صفورا قاسمی ، حیدر صادقی ، احمد تحملی رودسری ، زهرا بصیری

چکیده

سابقه و هدف: بهترین راه پیشگیری از بروز پوکی استخوان در سالمندی جلوگیری از کاهش تراکم استخوانی و یا تاش در جهت حفظ آن در سنین جوانی است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تعیین تأثیر تمرین ترکیبی بر تراکم استخوان زنان پی شیائسه بود. مواد و رو شها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیم هتجربی بود که در سال 1394 در بین 20 زن پی شیائسه 40 تا 45 ساله شهر همدان که در دو گروه 10 نفری )گروه آزمون و گروه کنترل( تقسیم شده بودند، انجام شد. گروه آزمون 12 هفته تمرین ترکیبی )شش هفته تمرین در آب و شش هفته تمرین در خشکی(، را سه بار در هفته و هر جلسه 70 دقیقه انجام دادند. تراکم استخوان ران )کل هیپ و سر فمور( آزمودن یها قبل و پس از 12 هفته توسط دستگاه سنجش تراکم استخوان دگزا مورد و بکارگیری آزمو نهای، ت یمستقل، SPSS سنجش قرار گرفت. داد هها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار ت یزوجی و تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافت هها: یافت هها: تراکم استخوان ران )کل هیپ و گردن فمور( در گروه آزمون در مقایسه با گروه به عبارتی پس از 12 هفته در گروه تمرین ترکیبی .)P > 0/ کنترل اختاف معن یداری را نشان داد ) 05 افزایش تراکم استخوان و در گروه کنترل کاهش تراکم استخوان مشاهده شد. نتیج هگیری: با توجه به یافت ههای مطالعه حاضر جهت جلوگیری از کاهش تراکم استخوان ناشی از افزایش سن، تمرینات ترکیبی به زنان پی شیائسه توصیه م یشود. مقدمه