1403/03/27
رضا زارعی مقدم

رضا زارعی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9814-8756
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193359566
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: اراک- دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن: 08632627300

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Design and fabrication of multi-layers antireflection coating consisting of MgF2 and SiO2 Hassan Salmaniannezhad, Hossein Salmaniannezhad, Reza Zarei Moghadam, Mohammadreza Khani, Mahdi Ardani, Babak Shokri (2023)
Understanding the effect of Mn2+ on Yb3+/Er3+ co-doped NaYF4 upconversion and obtaining the optimal combination of these tridoping Reza Zarei Moghadam, Hamid Rezagholipour Dizaji, Hans Agren, Mohammad Hossein Ehsani (2023)