2024 : 6 : 17
Reza Pourimani

Reza Pourimani

Academic rank: Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
Education: PhD.
ScopusId: 6505565793
Faculty: Science
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
تعیین عناصر کم مقدار به روش فعالسازی نوترونی در هسته های بعضی از میوه ها
Type
Thesis
Keywords
عناصر کم مقدار، فعال سازی نوترونی، هسته، میوه
Year
2018
Researchers Reza Pourimani(PrimaryAdvisor)، elham myghani(Student)، Ali asghar fathivand(Advisor)

Abstract

تعیین عناصر کم مقدار به روش فعالسازی نوترونی در هسته های بعضی از میوه ها مقدمه: تعیین مقادیر عناصر کم مقدار از جمله عناصر سمی در غذاهای انسانی ضروری است زیرا افزایش و یا کاهش آنها باعث کمبود مواد مغذی و یا بیماری های جدی می شود. در هر منطقه، مقدار عناصر جذب شده در مواد غذایی متفاوت است، زیرا غذاها ممکن است در منطقه تولید شده توسط مواد صنعتی آلوده شوند یا این مواد در خاک بسیار زیاد باشند. میوه به عنوان یک منبع خوب ویتامین و مواد معدنی شناخته شده است. مواد مغذی در میوه برای حفظ سلامتی بدن ما حیاتی است.افرادی که میوه را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی مصرف می کنند،به طور کلی خطر ابتلای آن ها به بیماری های مزمن کاهش می یابد. مواد و روش ها: یک روش تحلیلی هسته ای فوق حساس ، تجزیه و تحلیل توسط روش فعال سازی نوترون برای تعیین هالوژن می باشد که یک روش مناسب است که نیازی به تجزیه شیمیایی بیشتر ندارد ونیز مخرب هم نیست. در این تحقیق مقادیر Fe، Zn، Sc، Sb، Cr، Br، La، K، Na، Al، Mn و Mg در هسته های 4 نوع میوه انار،لیمو سنگی،نارنج و سیب با استفاده از روش آنالیز فعالسازی نوترون (NAA) اندازه گیری شد. از آنجایی که در روش NAA ،داشتن چشمه نوترونی با شار نوترونی ثابت، بسیار مهم است، از راکتور تحقیقاتی تهران که راکتوری است پیشرفته،ایمن، با قدرت MW5و از نوع استخری است و دارای شار نوترونی n. cm-2. s-1 1013×3 می باشد، استفاده شده است. در این روش برای ثبت طیف اشعه گاما از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) مدل EGPC 5574، ساخت شرکت Intertechnique کشور فرانسه با بازده نسبی 10 درصد همراه با تجزیه و تحلیل چند کاناله می باشد، استفاده شده است. قدرت تفکیک انرژی آشکارساز 95/1 کیلوالکترون ولت برای خط گاما مربوط به Co60 با انرژی 1332 کیلوالکترون ولت است.در نهایت غلظت 13 عنصر تعیین گردید.غلظت عناصر در نمونه های فعال شده به صورت کمی با استفاده از بسته های نرم افزاری تجزیه و تحلیل طیف گاماهای ثبت شده به نام Winspan 2004 برحسب ppm تعیین شد. نتایج و بحث: آرسنیک در هیچ یک از نمونه ها مشاهده نشده است. مقدار آهن بین 74 تا 30 ppm متغیر است که بیشترین مقدار برای هسته انار و کم-ترین مقدار برای هسته نارنج به دست آمد.بیشترین مقدار روی (ppm 24 )نیز متعلق به هسته انار است.هسته سیب نیز دارای بیشترین مقدار منیزیم ( pp