1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی مسأله پسرک روزنامه فروش توسط فواصل اطمینان تحت تقاضای تصادفی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بهینه سازی، تقاضای تصادفی، توزیع های احتمالی، شبیه سازی مونت کارلو، فواصل اطمینان، کنترل موجودی، مساله پسرک روزنامه فروش.
سال 1395
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، عباس ورمزیاری(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه روشی جدید برای بررسی موضوع برآورد تقاضا در مساله پسرک روزنامه فروش در حالت تک دوره ای و کنترل موجودی درمورد مسائل بهینه سازی معرفی شده است. روش ما براساس تجزیه و تحلیل و بهینه سازی مسائل کنترل موجودی می باشد. در این روش با تجزیه و تحلیل فواصل اطمینان سفارش به منظور تعیین یک محدوده مقادیر برای سفارش گیرنده با احتمال دلخواه، مقدار سفارش بهینه برای تقاضای تصادفی مشخصم یگردد. همچنین برای هر مقدار از سفارشات گذشته که شناسایی شده استروشما یککران بالا و پایین برای هزینه های وابسته ارائه می دهد. ما از این روش برای سه توزیع تقاضای دوجمله ای، پواسون و نمایی استفاده می کنیم. همچنین برای توزیع های دوجمله ای و پواسون حالتی که درآن فروش از دست رفته مشاهده نشده است، مورد بحثقرار می گیرد. در پایان با ارائه نمونه های عددی و شبیه سازی مون تکارلو نشان می دهیم که روش پیشنهادی مکمل روش های کلاسیک مانند روش برآورد درست نمایی ماکزیمم و روش های بیزی می باشد.