1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روند مرگ ناشی از حوادث ترافیکی جاده ای در استان مرکزی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
حوادث ترافیکی، روش وینترز، سری زمانی، مدل باکس و جنکینز.
سال 1394
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته) ، کیمیا کاوسی

چکیده

با توجه به اینکه استان مرکزی رتبه دوم کشور را از نظر تعداد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی برحسب جمعیت داشته است، این مطالعه با هدف تحلیل سری زمانی تعداد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی جاده ای در استان مرکزی انجام گرفته است. این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی انجام شد که در آن پرونده های مربوط به فوت ناشی از حوادث ترافیکی برون شهری در اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی از فروردین سال 1384 لغایت آذر سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت. سری زمانی به دست آمده توسط مدل کلاسیک وینترز و همچنین مدل های باکس و جنکینز و توسط نرم افزار R مورد تحلیل قرار گرفت. در تحلیل انجام شده مدل SARIMA(0,1,1)*(0,1,1)12 به عنوان بهترین مدل جهت برازش سری زمانی مرگ ناشی از حوادث ترافیکی برون شهری انتخاب گردید. مقادیر آینده سری زمانی مرگ ناشی از حوادث ترافیکی برون شهری با توجه به این مدل و مدل کلاسیک وینترز پیش بینی گردید. تعداد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی برون شهری طی سالهای مورد مطالعه، در شهریور ماه بیشترین و در بهمن ماه کمترین تعداد را داشته است. طبق پیش بینی صورت گرفته میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی برون شهری استان مرکزی در سال 1394 نسبت به سالهای قبل رشد منفی را نشان می دهد. میزان کاهش در سال 1392 نسبت به سال 1391 به میزان 3.5%، در سال 1393 نسبت به سال 1392 به میزان 18.8% بوده است و پیش بینی انجام شده برای سال 1394 کاهش 4.6 درصدی را نسبت به سال 1393 نشان می دهد. باتوجه به نتایج واقعی به دست آمده از داده های پزشکی قانونی استان مرکزی، در سال 1393 تا پایان آذر ماه و نتایج پیش بینی طبق مدل برازش داده شده به سری زمانی در مدت مذکور، 6/92 درصد درستی پیش بینی را نشان می دهد. بنابراین با اطمینان بالایی می توان از این مدل آماری برای پیش بینی مرگ ناشی از حوادث ترافیکی برون شهری در سال آینده بهره گرفت و در برنامه ریزی های مربوط به پیشگیری از حوادث ترافیکی استفاده نمود.