1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد تابع بقاء تحت داده های سانسور شده فاصله ای و کاربرد آن در داده های پزشکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توزیع نمایی، آزمون رتبه لگاریتمی تعمیم یافته، سانسور فاصله ای، شبیه سازی مونت کارلو، مقایسه توابع بقاء.
سال 1394
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، محمد رفیعی(استاد راهنما)، دانیال حبیبی(دانشجو)

چکیده

داده های سانسور شده فاصله ای در مطالعات پزشکی و زیستی که به صورت دوره ای پیگیری می شوند رخ می دهد که در آن بجای اینکه زمان بقاء مورد نظر مشاهده شود تنها می دانیم که این زمان در درون فاصله ای قرار می گیرد. یکی از اهداف اصلی و مورد نظر در مطالعات بقاء مقایسه تابع بقاء جوامع مختلف می باشد. هنگامی که با داده های سانسور شده از راست مواجه هستیم برای مقایسه تابع بقاء از آزمونی همچون آزمون رتبه لگاریتمی استفاده می کنیم اما برای داده های سانسور شده فاصله ای نمی توان از این آزمون استفاده نمود. در دو دهه گذشته روش هایی برای تحلیل چنین داده هایی ارائه شده است، اما بسیاری از این روشها نیازمند فرضیات سختی در عمل هستند و یا با محاسبات بحث برانگیزی مواجه هستند. ما در این پایان نامه، روش جانهی تصادفی که یک روش ساده، آسان و بدون نیاز به فرضیات خاصی است را برای تحلیل چنین داده هایی پیشنهاد کرده ایم. به واسطه کاربرد چنین روشی داده های سانسور شده فاصله ای به داد های کامل تبدیل می شوند و از روشهای موجود برای تحلیل داده های کامل جهت مقایسه توابع بقاء استفاده می گردد. همچنین ما با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو در نرم افزار R به مقایسه توان سه آزمون ناپارامتری رتبه لگاریتمی تعمیم یافته، آزمون پارامتری نمره و روش مرسوم جانهی می پردازیم. نتایج حاصل از شبیه سازی نسان می دهد که روش جدید ارائه شده دارای توان خوب و قابل قبولی است و همچنین روش جانهی تصادفی و آزمون پارامتری نمره، عملکرد بهتری نسبت به سایر آزمونها دارند. در پایان یک مجموعه داده واقعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.