1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تجربی تاثیر فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی بر خواص مکانیکی و شکل پذیری ورقهای آلومینیومی در فرآیند کشش دو محوره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، کشش دومحوره، میدان کرنش، نمونه صلیبی
سال 1402
پژوهشگران علی جباری(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد مشاور)، محمد فلاحی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، شکل پذیری رفتار اتصال ورقهای آلومینیومی 2024 و 7075 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا ورقهای آلومینیومی با ضخامت 3 میلی متر تهیه شده، سپس فولاد گرمکار H13 با پین و شولدر ساده به عنوان ابزار جوشکاری انتخاب وجوشکاری ورقها بصورت همسان وغیرهمسان صورت گرفته است. سپس به منظور تمرکز تنش در ناحیه مرکزی نمونه های جوشکاری شده، نمونه ها تحت فرآیندماشینکاری وایرکات و فرزکاری قرارگرفته و به نمونه های صلیبی شکل تبدیل شده اند . با پایان یافتن فرآیندهای ماشینکاری، به منظورتعیین رفتار ماده، نمونه ها توسط دستگاه تست کشش دومحوره) Biaxiall ) مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از تست نمونهها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتهاست. نتایج حاصل نشان میدهد، کیفیت اتصال ایجادشده توسط جوشکاری اصطکاکیاغتشاشی برروی ورقهای همسان بهتر از کیفیت جوشکاری بر روی ورقهای غیرهمسان بوده است. همچنین، درآزمایش کشش دومحوره نمونهها، تمرکز تنش ایجاد شده در گودال فرسایش نمونه ها رخ داده شده و پارگی نمونهها در اطرف خط جوش و در منطقه ) HAZ ( اتفاق افتاده است. با توجه به این که تست ها بصورت بالانس انجام شده اما عدم توازن و بالانس بودن دو کرنش در مجاورت جوش به معنای ساختار ترجیحی دانه ها و بافت جهت دار می باشد که البته این موضوع می تواند باعث تجمع کرنش در یک سمت شده و زودتر به شکست منجر شود.