1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
اتصال غیر همجنس آلومینیوم به اکو منیزیم به وسیله فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و با نفوذ به لایه زیرین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ترکیبات بین فلزی، اتصال غیرهمجنس،جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، ویژگی های مکانیکی، ریزساختار، ترکیب یوتکتیک، Al 1050 به AZ91 EcoMg
سال 1397
پژوهشگران رضا بیگی(استاد راهنما)، قاسم عیسی آبادی بزچلویی(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)

چکیده

در پژوهش حاضر، Al 1050 به AZ91 EcoMg با استفاده از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی جوش داده شده است. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یک روش کارآمد برای اتصال آلیاژهای غیرهمجنس است. اتصال در این پژوهش در حالت لبه روی هم انجام شده و بر خلاف اتصال های متداول که پین با لایه زیرین فقط تماس سطحی دارد، پین ابزار به لایه زیرین نفوذ داده شد. جوشکاری از هر دو سمت منیزیم و آلومینیوم صورت گرفته است و تأثیر سرعت دوران، سرعت پیشروی و افزایش میزان عمق فرورونده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که انجام جوشکاری از سمت منیزیم منجر به استحکام اتصال بالاتر می شود. دلیل این امر کاهش تشکیل ترکیبات بین فلزی در موضع اختلاط آلومینیوم و منیزیم است. منیزیم با داشتن نقطه ذوب پایین تر و دارا بودن ساختار هگزاگونال، حرارت کم تری حین تغییر شکل پلاستیک شدید جوشکاری ایجاد می کند. ضخامت لایه بین فلزی حین جوشکاری از سمت آلومینیوم بیشتر بوده و هر دو ترکیب Al3Mg2 و Al12Mg17 به صورت پیوسته در فصل مشترک ایجاد شده اند . به وجود آمدن ترکیب یوتکتیک سبب کاهش ضخامت ترکیب بین فلزی و کاهش ضریب اصطکاک می-شود. ایجاد ترکیبات یوتکتیک وابسته به سرعت دوران می باشد. بهترین حالت از لحاظ استحکام حالتی است که ضخامت ترکیبات بین فلزی بسیار پایین باشد.