1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
ایجاد پوشش کامپوزیتی حاصل از سیستم سه تایی Al-Ti-C روی فولادST37 با فرآیند GTAW
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روکش کاری، ترکیب/ کامپوزیتی TiC – Al2O3، ساختار میکرو، مقاومت سایشی
سال 1397
پژوهشگران مجید زارع زاده مهریزی(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد مشاور)، سید عباس هاشمی(دانشجو)

چکیده

هدف از این تحقیق، بهبود عملکرد فولادهای کم کربن از طریق اعمال پوشش مقاوم به سایش می باشد. با استفاده از تلفیق آلیاژسازی و جوشکاری، پوشش کامپوزیتی Al-Ti-C روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ st37 ایجاد شد. مخلوط پودری واکنش گر شاملAl-TiO2-C با ترکیب استوکیومتری 3TiO2-3C-14 Al (به دو شکل آسیا کاری شده و نشده) بصورت پیش نشاندن روی سطح قرار گرفت و پوشش دهی به روش جوشکاری GTAW انجام شد. جهت شناسایی و بررسی خواص پوشش ایجاد شده روش های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، به همراه آنالیز تفکیک انرژی، سختی سنجی و آزمایش سایش به کار گرفته شد. در این تحقیق، دو مخلوط پودری صفر ساعت و 60 ساعت آسیا کاری مکانیکی شده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعات، نشان دهنده ی تشکیل ذرات TiC وAl2O3 در زمینه آلومینیومی پوشش است. نتایج مربوط به پوشش حاصل از پودر آسیا کاری مکانیکی نشده (صفر ساعت) نسبت به پودر 60 ساعت آسیا شده نشان می دهد که پودرها به درون فلز زیرلایه نفوذ کمتری داشته و ذرات روی سطح فلز پایه جمع شده و آخال و تخلخل در منطقه ریشه جوش وجود دارد که نتیجه آن سختی کمتر پوشش نسبت به پوشش حاصل از پودر 60 ساعت آسیا کاری شده می-باشد. در پوشش حاصل از پودر 60 ساعت آسیا کاری شده، ذرات به صورت همگن در درون فلز پایه توزیع شده و عمق نفوذ بهتری در فلز پایه دارند و سبب ایجاد پوشش بدون تخلخل و آخال در فلز جوش و منطقه ریشه جوش شده است که ماحصل آن سختی بالاتر نسبت به پوشش حاصل از پودر صفر ساعت آلیاژ کاری می باشد. نتایج نشان می دهد سختی پوشش پودر 60 ساعت آسیا کاری شده تا حدود 70% سختی سطح را افزایش داده و مقاومت به سایش آن تا 3 برابر بهبود یافته است.