1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
انجام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلومینیوم با استفاده از مخلوط پودری Al-TiO2-Graphite آلیاژ‍ ‍ سازی شده مکانیکی: مکانیزم تشکیل درجای تقویت کننده های نانومتری TiC
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آلیا‍سازی مکانیکی، فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، کامپوزیت نانو، TiC
سال 1395
پژوهشگران رضا بیگی ، مجید زارع زاده مهریزی ، قاسم عیسی آبادی بزچلویی

چکیده

ورق آلومینیوم خالص با استفاده از مخلوط پودری Al-TiO2-Graphite تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی قرار گرفت. در این حالت دو نوع پودر مورد استفاده قرار گرفت: مخلوط پودری اولیه و مخلوط پودری 60 ساعت بال میل شده. آنالیز های تفرق اشعه ایکس، آنالیز EDS و آنالیز SEM انجام شده نشان دادند که با استفاده از مخلوط پودری اولیه در زمینه آلومینیوم فازهای Al3Ti و Al2O3 با اندازه 1 میکرومتر تشکیل شدند. در حالی که با استفاده از مخلوط پودری بال میل شده، فاز TiC در اندازه 100 نانومتر تشکیل شد. در این حالت استحکام و سختی کامپوزیت ایجاد شده بیشتر از حالت قبلی است که این امر به دلیل تشکیل ذرات ریزتر در زمینه است. مکانیزم تشکیل فاز TiC در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.