1403/04/05
راضیه غلامی نژاد

راضیه غلامی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4277-9409
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56114674200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: