1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر فناوری قصه گویی دیجیتال برتفکر خلاق ومهارتهای ارتباطی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق دوزبانه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
قصه گویی دیجیتال ،تفکر خلاق، مهارت های ارتباطی، دانش آموزان دوزبانه
سال 1402
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، رحیم مرادی(استاد مشاور)، مریم جلالی(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر فناوری قصه گویی دیجیتال برتفکر خلاق ومهارتهای ارتباطی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق دوزبانه شهرستان سوسنگرد انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی پایه ششم شهرستان سوسنگرد بودند. نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد؛ نمونه شامل20 نفر که به صورت تصادفی دردوگروه (گروه آزمایش 10 نفر و کنترل 10 ) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل جلسات قصه گویی دیجیتال ،پرسشنامه تفکر خلاق پیتر هانی(1384)و پرسشنامه مهارت های ارتباطی منجمی زاده (1391) بود. نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه‌های تفکر خلاق تفاوت معناداری وجود دارد)003/0(p= به عبارت دیگر تفاوت بین نمرات دو گروه بیان کننده این مطلب است که فناوری قصه گویی دیجیتال بر تفکر خلاق (بسط، انعطاف پذیری، ابتکار و سیالی) دانش آموزان تاثیر گذار بوده است. همچنین نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه‌های همکاری، قاطعیت، خویشتن‌داری و مهارت رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p= )به عبارت دیگر فناوری قصه گویی دیجیتال بر میزان مهارت‌های ارتباطی (شامل همکاری، قاطعیت، خویشتن‌داری و مهارت رفتاری) دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق دوزبانه تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد فناوری قصه گویی دیجیتال موجب افزایش تفکر خلاق و مهارتهای ارتباطی گروه آزمایش شده است.