1403/04/05
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر یادگیر ی ریاضی به رو ش واک بر نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دور ه ابتدایی در آموزش مجازی دوران کرونا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
یادگیری به روش واک عملکرد ریاضی
سال 1402
مجله نشریه فناوری آموزش
شناسه DOI
پژوهشگران نرگس بردیا ، رحیم مرادی ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه امر آموزش در مدارس نیازمند بهکارگیری روشهایی استت که یادگیری برای دانشآموزان را لذتبخش و مؤثر نماید. از ستوی دیگر، کاربستت پیشتندادها و توجه به نتایج این پژوهش میتواند ست تغییر نگرش معلمان، برنامهریزان و ستیاستتگذاران آموزشتی نست ت به کاربرد هرچه بیشتتر و هدفمندتر رویکردهای جدید در آموزش شتتود. پژوهش حاضتتر با هدب بررستتی تأثیر یادگیری ریاضتتی به روش واک بر نگرش و عملکرد تحصتتیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در آموزش مجازی دوران کرونا انجام شده است. روشها روش پژوهش، ش هتجربی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه پنجم شدر اراک در سال تحصیلی 1401 - 1400 بود که از میان آن، 30 دانشآموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش ) 15 ( و کنترل ) 15 ( تقسیم شدند. گروه آزمایش 12 جلسه بهصورت برخط، مفاهیم ریاضی را با کمک راه رد واک در برنامه آموزش مجازی ش که شاد آموزش دیدند. هر دو گروه در آغاز و اتمام آموزش، از طریق پرسشنامههای نگرش درس ریاضی آیکن ) 19۷8 ( و آزمون محقق ساخته درس ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل دادهها از از آمار توصیفی )میانگین و انحراب استاندارد( و آمار استن اطی )تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیهها( استفاده شد. یافتهها: یافتههای حاصتل از پژوهش نشتان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش، در نگرش و عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد) P<0.05 ( و روش واک منجر به افزایش عملکرد، نگرش به ریاضی دانشآموزان شده است. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که راه رد واک به دلیل استتفاده از محتواهای بصتری، شنیداری، عملکردی و توجه به س کهای یادگیری موج افزایش نگرش و عملکرد ریاضی دانشآموزان شده است.