1402/12/02
راحله ابوالتمن

راحله ابوالتمن

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0015-6692
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تلفن: