1403/03/29
نوراله کریمیان کریمی

نوراله کریمیان کریمی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مولفه های مهدوی در فرهنگ دفاعی– امنیتی عباس خادمیان ریزی، نوراله کریمیان کریمی (1398)
مولفه های مهدوی در فرهنگ دفاعی– امنیتی عباس خادمیان ریزی، نوراله کریمیان کریمی (1398)
پیوند فکری تکفیری های داعش با حکومت امویان یعقوب توکلی، نوراله کریمیان کریمی (1397)
ضعف و سقوط حکومت ممالیک؛ دلایل و زمینه های اقتصادی نوراله کریمیان کریمی، امامعلی شعبانی، سید محمد باقر حسینی قزوینی (1395)
امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه نجف لک زایی، محمداسماعیل نباتیان، نوراله کریمیان کریمی (1395)
جامعه اسلامی-ایرانی از منظر مستشرقان انگلیسی عصر قاجار با تاکید بر سفرنامه ها امامعلی شعبانی، نوراله کریمیان کریمی، ماندانا قنواتی (1394)
کتاب