1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عنوان: ارزیابی ریسک زیست محیطی زمین لغزش با رویکرد مدل سازی چند متغیره (منطقه مورد مطالعه: نهرمیان)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارزیابی ریسک زیست محیطی، نهرمیان، مدلسازی، زمین لغزش.
سال 1397
پژوهشگران مینا غلامی(دانشجو)، مرتضی نادری(استاد راهنما)، آزاده کاظمی(استاد راهنما)، فاطمه مدنی(استاد مشاور)

چکیده

با توجه به خسارت های جانی و مالی فراوانی که وقوع زمین لغزش ها به مناطق مسکونی، اراضی زراعی و غیره وارد می سازند، پهنه بندی و شناخت مناطق دارای خطر زیاد وقوع زمین لغزش ضروری می باشد. حوضه آبریز نهرمیان با مساحت تقریبی 5/295 کیلومترمربع در جنوب غربی استان مرکزی و شرق شهرستان شازند قرار دارد و از سرشاخه های رودخانه قره چای به حساب می آید. به منظور بررسی پایداری دامنه ها در این حوضه، پارامترهای مؤثر زمین لغزش استخراج و سپس لایه های مربوطه تهیه شده است. متعاقب آن نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه تهیه گردید، سپس با تلفیق نقشه عوامل مؤثر بر لغزش با نقشه پراکنش زمین لغزش ها، تأثیر هر یک از این عوامل از جمله شیب، جهت شیب، ارتفاع، لیتولوژی، بارش، کاربری اراضی، فاصله از گسل و آبراهه در محیط نرم افزار Arc GIS سنجیده شده است. در این تحقیق به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز نهرمیان، مدل شبکه عصبی مصنوعی به کار گرفته شده است. در این مدل از لایه های تهیه شده و لایه هدف (زمین لغزش های نمونه برداری شده) جهت آموزش و آزمایش شبکه استفاده شده است. ساختار نهایی شبکه دارای 8 نورن در لایه ورودی، 6 نورن در لایه پنهان و 1 نورن در لایه خروجی می باشد. در نهایت باتوجه به وزن خروجی، نقشه پهنه بندی زمین لغزش تهیه گردید. بر اساس پهنه بندی صورت گرفته با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب 47/50، 34/0، 26/7، 79/14، 14/27 درصد از مساحت منطقه در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است.