1403/04/05
مرتضی کوزه گر کالجی

مرتضی کوزه گر کالجی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7052-7241
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55803631900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انعکاسیجبریبودن نگاشت هایخطیدوسویی حافظقطر بین فضاهایتوابع مختلطپیوسته بر فضاهایشمارایاول فشرده هاوسدروف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فضای توابع پیوسته، فضای فشرده، فضای شمارای اول، فضای هاوسدروف، نگاشت حافظ قطر، نگاشتحافظ قطر موضعی، نگاشتخطی، نگاشتدوسویی، انعکاسی جبری بودن
سال 1401
پژوهشگران مرتضی کوزه گر کالجی(استاد مشاور)، آرش کاویانی(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه مفاهیم نگاشت های حافظ قطر موضعی و انعکاسی جبری بودن مجموعه نگاشت های حافظ قطر بین فضاهای خطی از توابع مختلط بر مجموعه های ناتهی را تعریف می کنیم. سپس نشان فضاهای فشرده شمارای اول هاوسدروف باشند، آنگاه مجموعه نگاشت های خطی Y و X می دهیم اگر انعکاسی جبری است. C(Y ) به C(X) دوسویی حافظ قطر از