1403/01/25
محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0735-0225
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079339100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشکده فنی و مهندسی. گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 32625722

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی اثر فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر روی خواص مغناطیسی فولاد کم کربن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ماشین کاری تخلیه الکتریکی، فولاد کم کربن، خواص مغناطیسی، اسپارک، فولادهای الکتریکی، منحنی هیسترزیس، پسماند مغناطیسی
سال 1398
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی(استاد مشاور)، سجاد یاوری(دانشجو)

چکیده

در سال های اخیر خواص مغناطیسی مواد به طور وسیعی در سراسر جهان موردتوجه ویژه ای قرارگرفته است. در این میان فولادهای کم کربن به علت خواص مغناطیسی خوب و قیمت مناسب در کاربردهای صنعتی نظیر سیستم های تعلیق مغناطیسی و موتورها، حسگرها، القاگرها و غیره اهمیت فراوانی پیداکرده اند. کاربرد این فولادها در قطعات و صنایع مذکور، تابع خواص مغناطیسی آن هاست و خواص مغناطیسی آنها نیز تابع کمیت هایی نظیر وادارندگی، مغناطش اشباع، پسماند مغناطیسی و غیره می باشد. از طرفی نحوه رفتار و ساختار مغناطیسی نیز تابع شرایط ماشین کاری می باشد. یکی از فرآیندهای ساخت که نسبتاً جدید بوده و کاربرد فراوانی در صنعت دارد، فرآیند تخلیه الکتریکی (اسپارک) است که تأثیراتی بر روی خواص مغناطیسی قطعه بر جای می گذارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا اثر پارامترهای ماشین کاری تخلیه الکتریکی (اسپارک) بر روی خواص مغناطیسی فولاد کم کربن استخراج شده و پارامترهای بهینه برای کمترین تأثیر منفی بر روی خواص مغناطیسی قطعه تعیین شود. با توجه به پژوهش های پیشین محدوده پارامترهای زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس و شدت جریان و ولتاژ منطقه گپ برای فولاد کم کربن مشخص شده و به کمک نرم افزار مینی تب طراحی آزمایش انجام گرفت. پس از آماده سازی نمونه ها به وسیله دستگاه اسپارک نمونه ها را ماشین کاری و سپس به کمک دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی منحنی هیسترزیس آنها را اندازه گیری کرده و حد اشباع، نفوذپذیری ماکزیمم و غیره محاسبه شد. نهایتاً نتایج به دست آمده به صورت آماری تحلیل شدند و تأثیرات پارامترها بر خواص مغناطیسی و پارامترهای بهینه برای رسیدن به خاصیت مغناطیسی مطلوب استخراج گردید. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که پارامترهای بهینه برای کمترین میزان وادارندگی زمان روشنی پالس 160 میکروثانیه، زمان خاموشی پالس 60 میکروثانیه، شدت جریان 16 آمپر و ولتاژ منطقه گپ 70 می باشد. هم چنین برای کمترین میزان پسماند زمان روشنی 50 زمان خاموشی 60 میکروثانیه، شدت جریان 16 آمپر و ولتاژ منطقه گپ 90 می باشد. پارامترهای بهینه برای بیشترین مغناطش اشباع نیز زمان روشنی 50 و زمان خاموشی 90 میکروثانیه، شدت جریان 12 آمپر و ولتاژ منطقه گپ 80 خواهد بود.