1403/01/25
محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0735-0225
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079339100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشکده فنی و مهندسی. گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 32625722

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه قدرت تشخیص با فرکانس پروب در آزمون غیر مخرب فراصوت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روش المان محدود- منطقه نزدیک- آزمون فراصوت- کوچکترین اندازه عیب- آباکوس
سال 1396
پژوهشگران محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی ، مجید الله دادی ، محمد مهدی باقری طباطبایی ، محمد مهدی امین

چکیده

گسترش روزافزون نیاز به آزمونهای غیرمخرب فراصوت با نتایج قابل اعتماد و تفسیرپذیر لزوم توجه به این حوزه صنعتی و تحقیقاتی را آشکار می کند. در این راستا یکی از موارد قابل توجه رابطه قدرت تشخیص و پارامترهای آزمون غیرمخرب از جمله فرکانس مرکزی پروب است. در این مقاله با استفاده از شبیهسازی المان محدود این موضوع برای آزمون فراصوت طولی بررسی شده است. بدین منظور از نرمافزار المان محدود آباکوس استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که کمترین ابعاد عیب قابل تشخیص بزرگتر از معیارهای تخمینی معمول است. این موضوع با این فرض به دست آمده که از افت امواج در مطالعه حاضر صرف نظر شده است. بنابراین قاعده های تخمینی معمول معیار مناسبی برای این موضوع نیستند و لزوم تحقیقات گستردهتر در این زمینه از نیازهای ضروری حوزه آزمون غیرمخرب فراصوتی است.