1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر قوانین کاربری زمین بر عرضه زمین های مسکونی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
"قوانین کاربری زمین"، "رشد مرز شهری"، "فضای باز"، "سیاست کمربند سبز".
سال 1397
مجله نشريه علمي ترويجي راهبرد توسعه
شناسه DOI
پژوهشگران محمد سعید ذبیحی دان ، احسان مرادی

چکیده

قوانین و مقررات برنامه ریزی شهری بر ساختار فضایی بسیاری از شهرها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال یکی از این قوانین که مانع رشد مرز شهری از پیش تعیین شده و ساخت وساز جدید می گردد، کمربند سبز می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر سیاست کمربند سبز بر عرضه زمین های مسکونی شهر لندن در کشور انگلستان می پردازیم. با توجه به اینکه در چند دهه گذشته مرز کمربند سبز اطراف شهرها در کشور انگلستان تغییری نداشته است، به همین دلیل از یک مدل فضایی مقطعی استفاده شده است. برای بررسی بهتر تأثیر کمربند سبز بر عرضه زمین های مسکونی، با استفاده از نرم افزار GIS داده هایی (سهم زمین قابل توسعه و سهم هر خانه مسکونی (زمین مسکونی) در کمربند سبز) که حداکثر در فاصله یک کیلومتری از مرز کمربند سبز، چه در داخل و چه در خارج از کمربند سبز قرار دارند انتخاب و استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد کمربند سبز دارای تأثیر معنادار و منفی بر سهم زمین های قابل توسعه اطراف کمربند سبز در شهر لندن دارد. به عبارتی دیگر می توان بیان نمود، سیاست کمربند سبز دارای تأثیر منفی معنادار بر عرضه زمین های مسکونی دارد و وجود این سیاست ها و قوانین کاربری زمین، مانع توسعه و رشد مرز شهری می گردد. بنابراین یکی از آثار اقتصادی کمربند سبز، افزایش قیمت مسکن در این شهرها به دلیل محدودیت در عرضه مسکن می باشد.