1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ارتباطات عناصر بازار در صنایع کارخانه ای ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
"ساختار بازار"، "رفتار بازار"، "عملکرد بازار"، "صنایع کارخانه ای ایران"،" سیستم معادلات همزمان".
سال 1392
مجله تحقيقات مدلسازي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران روح اله شهنازی ، محمد سعید ذبیحی دان

چکیده

در ادبیات اقتصاد صنعتی عناصر سه گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد می باشد. تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش بینی و سیاست گذاری به شمار می رود. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان های کشور مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388جمع آوری و شاخص-های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می دهد،تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز ازایش پیدا می کند. تأثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.