1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تبلیغات و تمرکز صنعتی بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
"ساختاربازار"، "تبلیغات"، "صنعت مواد غذایی وآاشامیدنی"، "سیستم معادلات همزمان"
سال 1390
مجله اقتصاد كشاورزي
شناسه DOI
پژوهشگران احمد صدرایی جواهری ، محمد سعید ذبیحی دان ، علی بلاغی

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر برخی شاخصه ای ساختاری و رفتاری بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی شامل 22 صنعت با استفاده از روش معادله های همزمان به صورت مقطعی در سال 1386 می پردازد. بررسی روند تغییرها شاخص های ساختاری، رفتاری و عملکردی حکایت از بهبود فضای رقابتی و نهایتاً کاهش متوسط سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج این مطالعه تأییدکننده ی دیدگاه ساختارگرایان در این صنعت است. نتایج این مطالعه حکایت از وجود اثر معنی دار شاخص های تمرکز صنعتی و شدت تبلیغات بر سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج همچنین نشان می دهد شدت صادرات اثر معنادار و مثبتی بر متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع دارد. این مطالعه نشان می دهد که سیاست هایی که برای بهبود ساختار بازار برگزیده می شود، شامل سیاست های کاهش موانع ورود به بازار و کاهش تمرکز صنعتی، می تواند به طور معناداری بر رفتار و عملکرد بنگاه ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اثرگذار باشد. این سیاست ها در نهایت منجر به بهبود فضای رقابتی در بازار می شود، که با بهبود کارایی تخصیصی می توان شاهد افزایش اضافه رفاه مصرف کنندگان بود.