1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی المان محدود اثر زاویه الیاف در رشد ترک در نمونه کامپوزیتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
المان محدود توسعه یافته، رشد ترک، مدول الاستیک، تنش
سال 1401
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، محمد صحرایی

چکیده

در این مقاله اثر زاویه قرار گیری الیاف بر مقاومت ماده کامپوزیتی در برابر رشد ترک بررسی می شود. برای اینکار الیاف با زوایای 0 ، 45 و 90 درجه نسبت به راستای طولی قطعه در نظر گرفته می شوند. برای مدلسازی ترک و رشد آن از نرم افزار آباکوس و روش المان محدود توسعه یافته استفاده می شود.طی بررسی های صورت گرفته مشاهده شد، رشد ترک زمانیکه ماده زمینه کامپوزیت است در مقایسه با الیاف با توجه به اینکه مدول الاستیک کمتری دارد بیشتر میباشد زیرا پایین تر بودن عدد مربوط به مدول الاستیک به مراتب موجب ایجاد تنش کمتری نسبت به ماده ای که مدول الاستیک بالاتری دارد میگردد. در حالتی دیگر ماده کامپوزیتی را بصورت سه لایه در نظر گرفتیم با این شرایط که جهت قرارگیری الیاف در لایه رویی و زیرین مشابه ولی در لایه وسط متفاوت از دو لایه دیگر بوده که با توجه به وجه تمایز الیاف در مقدار مدول الاستیک نسبت به کامپوزیت به مقدار تنشهای متفاوت ایجاد شده و در نهایت مقدارهای مختلف رشد ترک رسیدیم.