1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار کمانشی پوسته ی کامپوزیتی تقویت شده در راستای طولی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کمانش، پوسته مخروطی کامپوزیتی، بار محوری، اجزا محدود
سال 1401
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، علی حقیقت نژاد

چکیده

امروزه پوسته های تقویت شده مشبک کامپوزیتی، کاربردهای بسیاری در صنایع هوافضا دارند. این سازه ها شامل یک پوسته خارجی کامپوزیتی است که برای تقویت آن از ریب هایی که به صورت مارپیچ، محیطی و ساده، به طور معمول در سطح داخلی پوسته قرار می گیرند، استفاده می شود. یکی از انواع این سازه ها که درساخت بدنۀ پرتابه های فضایی استفاده می شود پوسته های مخروطی است. در این مقاله به بررسی رفتار کمانشی پوسته های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت بار محوری پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیلی- تقریبی معادلسازی و روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس استفاده شده و اثر پارامترهای زاویه الیاف در پوسته خارجی، این سازه ها بررسی شد. در روش تحلیلی – تقریبی، مجموعه تقویت کننده ها با یک پوسته که از نظر سفتی معادل با یکدیگر هستند، جایگزین شدند. بر این اساس، ماتریس های سفتی کشش، کوپلینگ و خمشی معادل برای تقویت کننده ها محاسبه شدند. در نهایت با استفاده از روش ریتز، بار کمانشی آنها محاسبه شد. در روش اجزاء محدود نیز با استفاده از نرم افزار آباکوس پوسته مخروطی مدلسازی و تحلیل شد. در تحلیل اجزاء محدود، دو مود کمانشی اول برای این سازه ها مشاهده شد. همچنین نتایج حاصل از روش معادل سازی نیز نشان داد که سازه با زاویه ریب های 30 درجه و زاویه الیاف بین 70 تا 80 درجه می تواند حالتی بهینه برای طراحی سازه باشد.