1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کمانش تیر تیموشنکو مدرج تابعی دوجهته با استفاده از روش ریتز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مدرج تابعی، کمانش، ریتز، تیموشنکو
سال 1400
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، پژمان مهدیان فر ، یاسین شعبانی

چکیده

قصد ما در این پژوهش بدست آوردن و بررسی کمانش استاتیکی تیر مدرج تابعی (FG) دو جهته می باشد و مقادیر بار بحرانی سه مود اول را برای این تیر بدست آوردیم. خواص تیر در راستای ضخامت و طول آن متغیر فرض شده است و به صورت پیوسته و تدریجی طبق قانون توزیع توانی تغییر می کند. ضریب پواسون مصالح سازنده تیر تفاوت ناچیزی دارند لذا مقدار آن ثابت فرض شده است. ابتدا با استفاده از تئوری تیموشکنو، انرژی پتانسیل کرنشی و انرژی پتانسیل نیرویی تیر را محاسبه می کنیم. سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف ساده - گیردار، گیردار - گیردار و گیردار - آزاد با استفاده از روش ریتز و اصل کمینه انرژی پتانسیل کل، بار بحرانی تیر استخراج می گردد. اثر مقادیر مدرجی (kx و kz) در شرایط مرزی مذکور تیر مدرج دوجهته بر روی بار بحرانی بررسی شد. با افزایش مقدار عددی پارامترهای مدرجی بار بحرانی کاهش می یابد که میزان این کاهش در شرایط مرزی و همچنین مودهای مختلف تیر، متفاوت است.