1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
پیچش میله دایرهای و غیردایرهای (اعوجاج) ناهمسانگرد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پیچش، ناهمسانگرد ،اعوجاج، معادله حاکم، حساب تغییرات
سال 1399
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، سید احمد حسینی ، علی برخورداری

چکیده

بسیاری از اعضای سازه های مکانیکی و عمرانی تحت اثر لنگر پیچشی قرار می گیرند، بنابراین شناخت رفتار پیچشی این اعضا از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به اهمیت پیچش در طراحی سازه ها از جمله سازه های شبکه ای، تیرهای لبه ای و طره ای و تبدیل کردن نقص [نابجایی ، خستگی و بخصوص ترک ] به شکست و تأثیر اعوجاج حاصل از آن در مقاطع غیردایره ای و اتصالات جوشی و همچنین اهمیت حل معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار سیستم [از جمله پیچش] برای مسائلی که دارای شکل هندسی یا بارگذاری پیچیده هستند و یا معادلات حاکم بر آنها غیرخطی است و معمولاً حل آن ها به کمک روش های تحلیلی امکان پذیر نیست، علاوه بر روش های تحلیلی، روش های عددی و روش های تقریبی براساس شکل تغییراتی مسأله تدوین شده و می بایست به تجزیه و تحلیل های دقیق مسأله پیچش مقاطع مختلف پرداخت. موضوع این مقاله پیچش میله دایره ای و غیردایره ای همگن همسان گرد و ناهمسانگرد است. دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ مسأله ی ﭘﯿﭽﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮدایره ای ﺗﻮﭘﺮ نسبت به دایره ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ است؛ اﯾﻦ دﺷﻮاری از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮداﯾﺮه ای ﺗﻮﭘﺮ پس از اﻋﻤﺎل ﻟﻨﮕﺮ ﭘﯿﭽﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و دﭼﺎر اﻋﻮﺟﺎج می شوند.