1403/01/26
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی پارامترهای مرتبط با سطح جاذب بر عملکرد آب شیرین کن پلکانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آب شیرین کن پلکانی خورشیدی، سطح جاذب، پره فلزی، طراحی آزمایش
سال 1401
پژوهشگران محمد خلیلی(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)

چکیده

کمبود آب شیرین همواره یکی از بزرگ ترین نگرانی جوامع بشری بوده است. یک راه حل مناسب برای حل این مشکل، استفاده از دستگاه های آب شیرین کن پلکانی است. بررسی عوامل موثر بر روی سطح جاذب، یکی از بهترین روش ها برای افزایش بازده دستگاه های آب شیرین کن پلکانی است. در این پژوهش از تعدادی پره فلزی بر روی سطح جاذب به منظور افزایش جذب انرژی تابشی استفاده شده است. در دستگاه آب شیرین کن پلکانی فوق، از پنج متغیر ورودی با سه حالت متفاوت استفاده شد. دبی آب شور ورودی، تعداد پره، زاویه پره، ارتفاع پره و جنس پره از متغیرهای ورودی آزمایش بودند. آب شور ورودی با سه دبی 100، 150 و 200 میلی لیتر در دقیقه بررسی شد. پره ها در تعداد 1، 2 و 3 پره روی هر پله، سه زاویه قرارگیری 30-، 0 و 30+ درجه، سه ارتفاع 3، 5 و 7 سانتی متر و سه جنس مس، آلومینیوم و گالوانیزه استفاده شدند. به کمک طراحی آزمایش تعداد 27 آزمایش اصلی برای این پژوهش تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش دبی ورودی آب شور، کاهش تولید آب شیرین مشاهده شد. با افزایش تعداد پره، میزان تولید آب شیرین افزایش یافت. زاویه 30+ با جذب انرژی تابشی در ساعات ابتدایی روز، بهترین نتیجه را از خود نشان داد. با افزایش ارتفاع پره، میزان تولید آب شیرین کاهش یافت. همچنین جنس های پره مسی، آلومینیوم و گالوانیزه به ترتیب بیشترین تأثیر در افزایش بازده دستگاه آب شیرین کن پلکانی را داشتند. در نهایت، حالت بهینه برای استفاده از این متغیرها مشخص شد. در مقایسه حالت بهینه با دستگاه ساده آب شیرین کن پلکانی (بدون پره)، افزایش تولید 171 درصدی مشاهده شد.