1403/01/26
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی مشخصات هندسی آب شیرین کن های خورشیدی پلکانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آب شیرین کن خورشیدی پلکانی، راه کارهای افزایش تولید، ماده ی خنک کننده، انرژی های تجدیدپذیر، شیب دستگاه
سال 1399
پژوهشگران محمد خلیلی(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد مشاور)، رحیم زاهدی پور(دانشجو)

چکیده

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دستیابی به آب شیرین و قابل شرب ضرورت مهمی تلقی می شود. به دلیل کمبود آب شیرین در جهان، بخصوص در کشورهای خشک و بیابانی طراحی و ساخت دستگاه آب شیرین کن خورشیدی سالها مورد توجه محققان بوده است. از طرف دیگر بحرانهای انرژی و محیط زیست، سرعت رشد صنعت و افزایش جمعیت، انسان ها را به اندیشیدن درباره ی منابع پاک و جدید انرژی، بخصوص منابع انرژی تجدید پذیر سوق داده است. راندمان پایین و تولید آب شیرین کم در اکثر آب شیرین کن های خورشیدی، سعی و تلاش محققان را بر آن داشته است که با ایجاد تغییرات بر روی آب شیرین کن ها راندمان آنها را افزایش دهند. در این پژوهش یک دستگاه آب شیرینکن خورشیدی پلکانی طراحی و ساخته شد و از تاریخ 29 خرداد ماه تا 3 شهریور مورد آزمایش قرار گرفت. جهت افزایش تولید آب شیرین با انجام تعداد 32 آزمایش در شرایط تابشی مختلف، به بررسی تجربی تاثیر عوامل هندسی از جمله: فاصله ی 10 ، 15 و 20 سانتیمتری صفحه ی شیشه ای تا سطح جاذب پله ها، شیب 35 ، 45 و 55 درجه ای شیشه ی رویی آب شیرین کن نسبت به سطح افق، ضخامت 1 ، 5 / 1 و 2 سانتیمتری آب روی سطح پله ها، دبی کم، متوسط و زیاد آب روی سطح شیشه ی رویی جهت خنک کاری و استفاده از ماده ی چسبنده و خنک کننده ی سیلیکات با ضخامت ناچیز و کم در سطح داخلی شیشه ی رویی و بدون استفاده از سیلیکات پرداخته و نتایج حاصل از این آزمایشات بصورت نمودار ارائه شده است. نتایج نشان دادند که هر چقدر فاصله ی شیشه ی جاذب تا سطح پله ها کمتر، شیب شیشه ی جاذب نسبت به سطح افق بیشتر، ضخامت آب روی سطح پله ها کمتر، دبی آب روی سطح شیشه جهت خنک کاری کمتر و همچنین میزان ضخامت ماده ی سیلیکات جهت چسبندگی قطرات آب روی سطح داخلی شیشه کمتر باشد، بیشترین میزان تولید آب شیرین حاصل می شود. همچنین نتایج نشان دادند، از جمله عوامل مهم دیگری که بر روی راندمان دستگاه تاثیرگذار است، میتوان به دمای محیط بیرونی و شرایط جوی اشاره کرد، به نحوی که با افزایش دمای محیط میزان آب شیرین نیز افزایش می یافت.