1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تشیع در عصر تیموریان در ماوراءالنهر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تیموریان، تشیع، تصوف، فرقه های مذهبی، ماوراءالنهر
سال 1397
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد مشاور)

چکیده

چکیده مذهب تشیع در دوره ی تیموری، به خصوص اواخر آن، آخرین دوره های ضعف خود را در برابر تسنن می گذراند. در بررسی چگونگی سیر تحول و گسترش تشیع در ماوراءالنهر در دوره ی مزبور به جز تسامح دینی تیموریان، تصوف و گسترش آن در آن منطقه نیز تأثیر مهمی در حرکت تسنن به سوی تشیع داشت. رسالت پژوهش حاضر نیز واکاوی تشیع در عصر تیموریان (با تاکید بر منطقه ی ماوراءالنهر) و با روش توصیفی - تحلیلی است. در راستای پژوهش مربوطه،سوال مطرح این است که چه عواملی منجر به تحول و تطور مذهب تشیع در دوره ی تیموریان در ماوراءالنهر گردید؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که سیاست مذهبی تیموریان که بر مولفه تساهل و تسامح متمرکز بود و همچنین تقریب محتوایی تشیع و تصوف در برخی مبانی فکری در گسترش جریان عقیدتی تشیع در منطقه مزبور موثر بود و متعاقبا همین عوامل در پذیرش مذهب تشیع از سوی مردم ماوراءالنهر تاثیرگذار بود.