1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اسماعیلیان نزاری بعد از الموت بر انجدان و ایران(قرن9-13ه.ق)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسماعیلیان، نزاری، امامان، انجدان، تاثیر، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی
سال 1397
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده تاریخ امامان نزاری بعد از سقوط الموت،برای سال ها در هاله ای از ابهام فرو رفت.و سپس اسماعیلیان نزاری دور دیگری از حیات خود را در روستای انجدان، برای مدت دو قرن آغاز کردند.واکاوی تاریخ این فرقه در انجدان با تاریخ محلی این روستا در هم آمیخته است.به صورتی که بررسی هر یک از این تاریخ ها بدون در نظر گرفتن دیگری غیر ممکن است.در این پژوهش ضمن این که به معرفی انجدان و امامان قاسم شاهی و مومن شاهی در انجدان می پردازیم ،تاریخ وتاثیرسیاسی –اقتصادی-اجتماعی امامان نزاری در منطقه و ایران و تاثیرآنان درتحولات تاریخ و مذهب ایران واکاوی و همچنین علت انتخاب و ترک انجدان توسط آنان بررسی می شود.