1402/12/02

محمدرضا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه الهیات
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری زهرا قطبی، علی حسن بیگی، محمدرضا قاسمی، ابراهیم ابراهیمی (1401)
Eccentric connectivity polynomial of triangular benzenoid Mojtaba Ghorbani, Azizolah Azad, Mohammadreza Ghasemi (2010)
کتاب
خالق هستی محمدرضا قاسمی (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی عوامل فرزندکشی در عصر نزول و راهکارهای مقابله قرآن ، حدیث با آن علی حسن بیگی، محمدرضا قاسمی، فاطمه مقدسی (1401)
بررسی تطبیقی تفسیر آیات توحیدی بر اساس دیدگاه های ابن تیمیه و آیت الله سبحانی محمدرضا قاسمی، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
بررسی خاتمیت در اسلام و یهود ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (1395)
بررسی تطبیقی منجی موعود(ع) از دیدگاه اسلام و زرتشت کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی، شیرین شجاعی (1394)
رمز جاودانگی اسلام در قرآن از نظر علامه طباطبایی و شهید مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
رابطه عقل و دین در قرآن و روایات با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
بررسی خاتمیت در دین اسلام و مسیحیت ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
علوم قرآن باتکیه برنظرآیت الله جوادی آملی ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی، محمد جیریایی شراهی (1393)
عملکرد یهود درقرآن باتکیه برنظرآیت الله جوادی آملی ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی، محمد جیریایی شراهی (1393)
برسی رابطه عدالت ودین درقرآن کریم باتکیه برآراء شهیدمطهری محمدرضا قاسمی، ابراهیم ابراهیمی، الهه نیک پی (1392)
بررسی رابطه عدالت و دین در قرآن کریم با تکیه بر آراء شهید مطهری محمدرضا قاسمی، ابراهیم ابراهیمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1392)
بررسی تطبیقی اخلاق خانواده در قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی (1392)