1403/03/30

محمدرضا قاسمی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه الهیات
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری زهرا قطبی، علی حسن بیگی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1401)
Eccentric connectivity polynomial of triangular benzenoid Mojtaba Ghorbani, Azizolah Azad, Mohammadreza Ghasemi (2010)
کتاب
خالق هستی محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی عوامل فرزندکشی در عصر نزول و راهکارهای مقابله قرآن ، حدیث با آن علی حسن بیگی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، فاطمه مقدسی (1401)
بررسی تطبیقی تفسیر آیات توحیدی بر اساس دیدگاه های ابن تیمیه و آیت الله سبحانی محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
عوامل ، موانع و آثار غفلت از منظر قرآن کریم محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1395)
بررسی خاتمیت در اسلام و یهود ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1395)
بررسی تطبیقی منجی موعود(ع) از دیدگاه اسلام و زرتشت کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، شیرین شجاعی (1394)
شبهات مستشرقان نسبت به سیره ی اخلاقی پیامبر (ص) و نقد آن با تکیه بر قرآن و روایات کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1393)
رمز جاودانگی اسلام در قرآن از نظر علامه طباطبایی و شهید مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
رابطه عقل و دین در قرآن و روایات با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
بررسی خاتمیت در دین اسلام و مسیحیت ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
علوم قرآن باتکیه برنظرآیت الله جوادی آملی ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، محمد جیریایی شراهی (1393)
عملکرد یهود درقرآن باتکیه برنظرآیت الله جوادی آملی ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، محمد جیریایی شراهی (1393)
برسی رابطه عدالت ودین درقرآن کریم باتکیه برآراء شهیدمطهری محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی، الهه نیک پی (1392)
بررسی رابطه عدالت و دین در قرآن کریم با تکیه بر آراء شهید مطهری محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1392)
بررسی تطبیقی اخلاق خانواده در قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1392)