1403/02/02
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
دو تناقض در نقد کتابِ از «اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی معنوی»
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
روایت شناسی، نظریۀ روایت، بوطیقا، ساختارباوری، مثنوی معنوی
سال 1390
مجله فصلنامه نقد ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

نقد ابوالفضل حرّی بر کتاب از اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی معنوی (تألیف حمیدرضا توکلی) نقدی است بلند و موشکافانه، و حاصل خوانش سنجشگرانه و ژرف کاویِ دقیقِ این پژوهنده حوزه روایت شناسی. غرض من از نوشتن این یادداشت کوتاه به هیچ رو نقدکردنِ این نقد نیست، بلکه صرفاً می-خواهم به دو تناقض یا، دقیق تر بگویم، دو ترکیب متناقض نما در آن اشاره بکنم. تناقضِ نخست در عنوان این نقد به چشم می خورد: «روایت شناسی معنوی» (که، البته، چندجای متن مقاله هم آمده است)؛ و تناقض دوم در ترکیب «روایت شناسی پساساختارگرا» (194) (حرّی از توکلی ایراد می گیرد که چرا «روایت شناسی ساختارگرا» را از «روایت شناسی پساساختارگرا» متمایز نکرده است).